informācija no a-z par uzņēmuma reģistrāciju Latvijā

Publikācijas datums 18.12.2014

Pāreja no uzņēmējdarbības uz komercdarbību paredz subjekta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Atkarībā no plānotās darbības, tās apjoma un sarežģītības nepieciešams izvēlēties vispiemērotāko komercdarbības formu:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
Akciju sabiedrība;
Individuālais komersants.

Komercdarbības veikšanai visbiežāk tiek reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Šī komercdarbības forma paredz, ka uzņēmumam jāveic grāmatvedības uzskaite divkāršā ieraksta sistēmā, jānodod uzņēmuma gada pārskats Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, jāiesniedz sociālās apdrošināšanas maksājumu atskaites, pievienotās vērtības nodokļa atskaites (ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta kā PVN maksātājs).

Apskatīsim sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas procesu sīkāk: sabiedrības ar ierobežotu atbildību tiek reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Sabiedrības reģistrācijai ir nepieciešamas 4-5 darba dienas. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas vienreizejās izmaksas veido:

Nodeva par komersanta reģistrāciju – 142,29 EUR;
Par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”- 27,03 EUR;
Maksa par bankas konta atvēršanu – 14,23 EUR;
Maksa par paraksta apliecināšanu pie notāra: ja paraksttiesīgās personas ir 2 līdz 3 – aptuveni 50 EUR. Ja paraksttiesīgā persona ir viena, tad notariālā apliecinājuma cena ir 7,11 EUR (Uzņēmumu reģistrā);
Uzņēmuma zīmoga izgatavošana – aptuveni 25 EUR;
Trešo personu organizāciju pakalpojumu izmantošana komersanta reģistrācijai – no 70 līdz 120 EUR.

Regulāros ikmēneša uzņēmuma uzturēšanas izdevumus veido:

Maksa par juridiskās adreses nomu – no 35 līdz 150 EUR (atkarībā no ietvertajiem pakalpojumiem);
Maksa par uzņēmuma grāmatvedības kārtošanu – no 40 līdz 70 EUR jauniem uzņēmumiem ar minimālu operāciju skaitu.

Lai reģistrētu sabiedrību, jāveic šādas darbības:

1. Jānosaka dalībnieku un paraksttiesīgo personu skaits uzņēmumā:

а) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātāji var būt fiziskas un juridiskas personas. Dibinātāji var būt gan Latvijas Republikas rezidenti, gan nerezidenti. Dažkārt nerezidentiem var būt noteikti īpašuma tiesību ierobežojumi uz kapitāla daļām Latvijas Republikas uznēmumos. Turklāt uzņēmuma dibinātājam ne vienmēr ir jābūt personai ar paraksttiesībām;

b) Paraksttiesīgā persona var būt viena vai vairākas fiziskas personas, to tiesības pārstāvēt sabiedrību būs apstiprinātas LR Uzņēmumu reģistrā. Persona ar paraksttiesībām vienlaikus var būt arī sabiedrības dibinātājs.

2. Jānosaka sabiedrības juridiskā adrese:

Sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kurā pieejama sabiedrības valde. Uz sabiedrības juridisko adresi tiek sūtīta Valsts ieņēmumu dienesta un līdzīgu valsts institūciju korespondence ierakstītu vēstuļu veidā. Tādējādi ir nepieciešams nodrošināt juridiskās adreses pasta kastītes pārbaudi. Juridiskās adreses nomas pakalpojumi Rīgā ir no 35 līdz 150 EUR. Dažos gadījumos cenā iekļauti sekretāra, elektroniskā pasta, tālruņa, faksa un konferenču zāles pakalpojumi. Pirms reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā norādītā adrese tiek pārbaudīta Latvijas Republikas Adrešu reģistrā, tādā veidā izslēdzot iespēju reģistrēt sabiedrību ar neeksistējošu vai kļūdainu adresi.

3. Jāsagatavo dibināšanas dokumenti:

Minimālajā sabiedrības dibināšanas dokumentu paketē jāietver:

Sabiedrības vadības ziņojums par juridisko adresi;
Sabiedrības statūti;
Dibināšanas līgums vai lēmums.

4. Jāatver pagaidu konts komercbankā un jāiemaksā pamatkapitāls:

а) Minimālā pamatkapitāla summa ko nosaka komerclikums ir 2800 EUR. Pirms sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas var iemaksāt pusi no pamatkapitāla, tas ir – 1400 EUR. Maksājumu var veikt skaidrā naudā vai izmantojot internetbanku. Pēc dokumentu saņemšanas no uzņēmuma reģistra jaunais uzņēmējs var lietot iemaksāto pamatkapitālu saimnieciskām vajadzībām. Otra pamatkapitāla daļa jāiemaksā gada laikā no uzņēmuma reģistrācijas brīža LR Uzņēmumu reģistrā;

b) Pamatkapitāla iemaksāšanai norēķinu kontā jāizvēlas banka, kurā tiks atvērts norēķinu konts, un jāiesniedz dibināšanas dokumenti – parakstīti uzņēmuma statūti un dibināšanas līgums, jānoslēdz līgums par pagaidu konta atvēršanu. Pagaidu konts pēc uzņēmuma reģistrācijas būs jāpārreģistrē par pastāvīgu kontu. Konta atvēršana AS SWEDBANK maksā 14,23 EUR.

c) Iesniedzot dokumentu paketi uzņēmuma reģistrācijai, kvīti par pamatkapitāla iemaksu jāiekļauj pielikumu sarakstā.

5. Jāapstiprina personu paraksti, kuras būs tiesīgas pārstāvēt uzņēmumu (paraksttiesīgās personas):

а) Iesniedzot dokumentus, parakstiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācijas anketā jābūt notariāli apstiprinātiem. Tādēļ uzņēmuma reģistrācijas pieteikumu paraksta notāra klātbūtnē. Notāra pakalpojumu cena par divu personu parakstu apliecināšanu ir aptuveni 50 EUR.

b) Ja uzņēmumā būs tikai viena paraksttiesīga persona, paraksta tiesības var apstiprinā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, samaksājot 7,11 EUR.

6. Jāiesniedz dokumenti Uzņēmumu reģistrā:

Dokumentu iesniegšanas brīdī Uzņēmumu reģistrā vēlreiz pārliecinieties, ka jums ir šādi dokumenti:

Vadības ziņojums par uzņēmuma juridisko adresi;
Uzņēmuma statūti;
Dibināšanas līgums vai dibināšanas lēmums;
Kvīts par pamatkapitāla iemaksu pagaidu kontā bankā
Kvīts par uzņēmuma reģistrācijas nodevas apmaksu – 142,29 EUR;
Kvīts par uzņēmuma reģistrācijas apmaksas paziņojumu – 27,03 EUR;

Uzņēmuma reģistrācijas nodevas un uzņēmuma reģistrācijas ziņojuma apmaksu iespējams veikt Uzņēmumu reģistra ēkā esošajā bankas filiālē.

7. Pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā:

а) Jāreģistrē uzņēmums Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Uzņēmuma atskaites Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam tiek iesniegtas elektroniski Elektroniskās deklarēšanas sistēma. Šajā gadījumā pilnvarotā persona noslēdz līgumu par sistēmas izmantošanu Valsts ieņēmumu dienesta nodaļā, kurā uzņēmumam noteikts iesniegt dokumentus. Pēc reģistrācijas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā tiek izsniegts lietotāja numurs, parole un elektroniskais paraksts (faila veidā tiek nosūtīts uz reģistrācijas brīdī norādīto elektroniskā pasta adresi);

b) Jāreģistrē uzņēmums Valsts ieņēmumu dienestā kā PVN maksātājs (ja nepieciešams).

Uzņēmuma reģistrēšana kā PVN maksātājam ir obligāta, ja uzņēmuma apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā pārsniedzis 50000 EUR vai ir veikta preču iegāde no jebkuras Eiropas Savienības valsts par summu, kas vienāda vai lielāka par 10000 EUR. Svarīgi atcerēties, ka reģistrācija jāveic 30 dienu laikā pēc viena no iepriekšminēto nosacījumu iestāšanās. Ja uzņēmuma darbības laikā neiestājas neviens no iepriekš minētajiem nosacījumiem (uzņēmuma apgrozījums virs 50000 EUR 12 mēnešu laikā vai preču iegāde no jebkuras Eiropas Savienības valsts par summu, kas vienāda vai lielāka par 10000 EUR), tad reģistrācija kā PVN maksātājam nav obligāta, taču to var veikt.

c) Jāizmaina konta statuss bankā no pagaidu uz pastāvīgu. Lai varētu izmantot bankas kontu, tas jāreģistrē kā norēķinu konts. Lai to izdarītu, Uzņēmumu reģistrā saņemtā dokumentu pakete (reģistrācijas apliecība, Uzņēmumu reģistra lēmums, uzņēmuma statūti ar Uzņēmumu reģistra zīmogu) jāuzrāda bankā un jāparaksta līgums par uzņēmuma norēķinu kontu. Pēc pastāvīga norēķinu konta atvēršanas iespējams izmantot iepriekš iemaksāto uzņēmuma pamatkapitālu.

Kompānijas iTellFinance speciālisti sniegs konsultācijas jebkurā uzņēmuma reģistrācijas procesa posmā vai palīdzēs jums reģistrēt uzņēmumu, tostarp arī veikt nodibinātā uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti!

Ja jums ir jautājumi par uzņēmuma reģistrāciju vai vēlaties saņemt konsultāciju, sazinieties ar mums pa tālruni +371 2-725-000-7 vai rakstiet uz elektroniskā pasta adresi info@itellfinance.com

Mūsu pakalpojumi

ITELLFINANCE.AREA

Unikāls produkts finanšu un grāmatvedības pārvaldības jomā, lai nodrošinātu datu pieejamību un uzraudzību visu diennakti.

sīkāk

Zv. revidenta pakalpojumi

Labāko zvērināto revidentu pakalpojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvus un uzticamus gada pārskatus.

sīkāk

Finanšu analīze

Uzņēmuma darbības finanšu analīze. Rentabilitātes, likviditātes un apgrozījuma rādītāju apreķināšana.

sīkāk

Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija īsā laikā ar pilnīgu atbalstu reģistrācijas procesā - Uzņemuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas uzņēmumu reģistrā un VID.

sīkāk

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu plānošana. Nodokļu atmaksa. Dažādu darījumu nodokļu risku paredzēšana.

sīkāk

Grāmatvedības uzskaite

Pamatlīdzekļu uzskaite, algu atvaļinājumu, slimības lapu un citu darbiniekiem paredzētu maksājumu aprēķins.

sīkāk

Juridiskie pakalpojumi

Mēs jums piedāvājam kvalificētu juridisko palīdzību par dažādiem juridiskiem jautājumiem...

sīkāk